Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

czterywiekipozniej
08:17
4613 d6a4
Reposted fromStorrada Storrada viablackheartgirl blackheartgirl
czterywiekipozniej
08:16
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajesienzycia jesienzycia
czterywiekipozniej
08:16
8294 4c01 500
Reposted fromvrx vrx vianaruu naruu

October 20 2018

czterywiekipozniej
10:22

October 19 2018

czterywiekipozniej
20:37
Harnaś karmi żubry w tatrach
czterywiekipozniej
20:34
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaatranta atranta

October 17 2018

czterywiekipozniej
21:07
czterywiekipozniej
21:07
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
czterywiekipozniej
21:06
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viamglistyporanek mglistyporanek
czterywiekipozniej
21:05
Szczęście nie jest wybuchowe i hałaśliwe, jak przyjemność czy radość. Jest milczące, spokojne, delikatne, to wewnętrzny stan zadowolenia, i żeby go osiągnąć, trzeba na początek pokochać siebie samego.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123

October 16 2018

czterywiekipozniej
18:21
czterywiekipozniej
18:20
4327 8249 500
Reposted fromtfu tfu vianiebalagan niebalagan
czterywiekipozniej
18:20
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromlovvie lovvie viablocked blocked
czterywiekipozniej
18:17
4349 bd26 500
czterywiekipozniej
18:17
8620 8c9c 500
18:16
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost
czterywiekipozniej
18:13
czterywiekipozniej
18:11
3328 d03f 500
Reposted frompiehus piehus viarzzkropka rzzkropka
czterywiekipozniej
18:11
czterywiekipozniej
18:10


dia de los muertos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl